Химия
Химия, 17.10.2019 05:21, Dimalchik

4.

(а) массасы 10 г натрий гидроксиді мен 20 г тұз қышқылы әрекеттесткенде түзілген тұздың массасын табыңыз.

(b) 24 г мыс пен темір қымасында мыстың үлесі 53,3 %. қыма тұз қышқылымен әрекеттескенде бөлінген газдың (қ.ж.) көлемін есептеңіз.

5. (а) құрамында 4 % қо бар 20 г әктасты қыздыру арқылы 12 г кальций оксиді алынған. алынған өнімнің шығымын есептеңіз.

(b) төменде суретте әктастың тұз қышқылында еру реакциясы берілген. реакция нәтижесінде бөлініп шыққан көмірқышқыл газы әк суы арқылы жіберілді. кальций гидроксидінің ерітіндісі арқылы көмірқышқыл газын өткізгенде теориямен салыстырғанда 85 % шығыммен массасы 150 г кальций карбонаты түзілді. қанша көлем (қ.ж.) со2 сіңірілгенін есептеңіз.

Ответ
Всего ответов: 2

Другие вопросы по Химии

Предмет
Химия, 27.02.2019 15:20, Bitq
Для нейтрализации 20,5 г гидроксида кальция пошло 560 мл раствора азотной кислоты (плотность 1,51 г/мл). вычислите массовую долю азотной кислоты в растворе.
Ответов: 3
Предмет
Химия, 07.03.2019 21:11, RedEdro
надо, четвертная оценка ешается) уравнять овр методом электронного : mno2 + 4 hcl = mncl2 + cl2 + h2o
Ответов: 2
Предмет
Химия, 08.03.2019 14:20, ni4ego
Написать уравнения реакций: аминоуксусной кислоты с: а) hcl б) naoh в) c2h5oh
Ответов: 3
Предмет
Химия, 08.03.2019 21:31, 233423
Складіть рівняння реакцій : горіння метанолу
Ответов: 2
Предмет
Химия, 09.03.2019 11:50, Дашундель
Даны вещества: водород, оксид железа(|||),кислород, соляная кислота. напишите три уравнения вохможных реакций между этими веществами.
Ответов: 3
Предмет
Химия, 10.03.2019 06:30, тигр187
Составьте молекулярные и ионно- молекулярные уравнения реакций, протекающих при смешивании растворов ca(oh)2 и fecl2; ch3cooh и koh; caco3 и hcl; crcl3 и избыток koh.
Ответов: 3
Знаешь правильный ответ?
4. (а) массасы 10 г натрий гидроксиді мен 20 г тұз қышқылы әрекеттесткенде түзілген тұздың массасын...

Вопросы по предметам

Категория
Математика, 30.11.2020 06:20
Категория
География, 30.11.2020 06:20
Категория
Қазақ тiлi, 30.11.2020 06:20
Категория
Геометрия, 30.11.2020 06:20
Категория
Физика, 30.11.2020 06:20
Категория
Алгебра, 30.11.2020 06:20
Вопросов на сайте: 17532803